Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

O naszej gminie i nie tylkoObszar, który obejmuje gmina Bircza, wchodzi w skład Zewnętrznych Karpat Wschodnich zajmujących obszar 1606 km2. Dzieli się on na cztery makroregiony, m. in. Pogórze Środkowo Beskidzkie. Jest to szeroki pas wzgórz i kotlin śródgórskich o wysokości od 300 do 500 m n.p.m. leżący pomiędzy dolinami Wiaru i Dunajca. Pogórze to dzielimy na kilka mezoregionów, m. in. Pogórze Ciężkowickie, Strzyżykowskie, Różnowskie, Dynowskie i Przemyskie.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


Gmina Bircza leży na terenie Pogórza Przemyskiego, którego powierzchnia zajmuje 1400 km2. Jednak Pogórze właściwie zajmuje 642 km2. Pozostałą jego część wypełniają fragmenty północno zachodniej części Gór Sanocko - Turczańskich i zachodniej części płaskowyżu Sańsko - Dniestrzańskiego.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Logo giminy


Pierwsi osadnicy na terenie gminy pojawili się ok. -30.000 lat. p.n.e. jednak mało wiemy na temat ich życia w tym regionie. Natomiast stosunkowo dużo informacji pojawia się o ludach, które żyły tu w erze neolitu (4500-1700 lat p.n.e.). Zakładali oni swoje osady wzdłuż i w dolinach Sanu i Wiaru. Zajmowali się rolnictwem, hodowlą bydła, tkactwem, a także obróbką kamienia i krzemienia. Oddawali cześć bogini matce oraz słońcu.

W latach 1800- 700 p.n.e., a więc w epoce brązu, okolice Sanu zamieszkiwały ludy kultury łużyckiej, które wywodziły się z północnych Moraw i Słowacji. Na przestrzeni lat podzieliły się one na kilka grup, które rozprzestrzeniły się po terenach dzisiejszej Polski. Z okresu wpływów rzymskich (700 p.n.e. -375 n.e.) pochodzą monety rzymskie, celtyckie, które odnaleziono na tych terenach. Może to świadczyć o tym, iż zamieszkujące je ludy prowadziły handel z mieszkańcami różnych rejonów Europy, a ich głównym zajęciem było warzelnictwo. W pierwszych latach naszej ery omawiany obszar zamieszkiwała ludność związana z kulturą prowincjonalno-rzymską, zwana inaczej przeworską. Jej trzon stanowili Lugiowie. Było to plemię, a w zasadzie związek różnych plemion europejskich. Lugiowie prezentowali wysoki poziom hutnictwa, kowalstwa, garncarstwa. Prowadzili również ożywiony handel. Od końca IV wieku do przypuszczalnie połowy V osadnictwo na terenach obecnej gminy Bircza gwałtownie zaniknęło. Sytuacja ta jednak szybko mija, gdyż na tereny pogórza dociera ludność słowiańska z dorzecza Prypeci. W wieku IX na południowej stronie Karpat powstaje państwo wielkomorawskie. W tym czasie obszar Przemyśla zamieszkują plemiona Lędzian i Wiślan, które wywodzą się z terenów Chorwacji. Wiślanie zostają podbici przez Morawian, a ich przywódca Wisz zmuszony do przyjęcia chrztu. W kolejnych wiekach, głównie w X i XII, powstaje wiele grodzisk wzdłuż Sanu i Wiaru. Zostały wtedy założone grody: Trepcza, Tyrawa Solna, Sielnica, Wybrzeże oraz w Przemyślu.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Pałac Humnickich


Pogórze przemyskie do II wojny światowej zamieszkiwane było przez ludność pochodzenia ruskiego, tworzącego pograniczną mieszankę cech ruskich i polskich. Wspomniana ludność często miała problemy z określeniem swej przynależności etnicznej, powodem tego były m.in. różnice religijne. Jednak przez wieki wytworzyła się więź sąsiedzka, życzliwości, współpracą i pomocy. Niestety stan ten uległ zmianie w wyniku procesów historycznych końca XIX wieku i pierwszych dziesięcioleci XX w. Rolnictwo było głównym zajęciem mieszkańców Pogórza. W niektórych gospodarstwach chowano owce, jako zwierząt pociągowych używano wołów, tylko czasami koni dobrej rasy. Ciekawym zajęciem związanym tylko z miejscowościami leżącymi nad Sanem było rybołówstwo i flisactwo. Kobiety z okolic Przemyśla ubrane były przeważnie w spódnicę gładką lub drukowaną - białą, czerwoną lub granatową, zapaskę najczęściej białą, czasami u dołu haftowaną, koszulę płócienną białą, wyszywaną na rękawach. Porą zimową kobiety ubierały wełniane żupany w kolorze granatowym, zielonym lub czerwonym. Buty - były to najczęściej trzewiki z czerwonej skóry. Strój męski wyróżniał się lnianą koszulą, tak jak u kobiet bardzo ozdobnie haftowaną na rękawach i kołnierzu. Dodatkowym elementem ozdobnym była zawiązywana pod szyją kolorowa wstążka. Na Pogórzu Przemyskim zwyczaje i obrzędy związane z chrztem, weselem, pogrzebem występują w bogatej i ciekawej formie.
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina