Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Patron naszego gimnazjum - śp. ks. prałat płk. Tadeusz DłubaczCoś się skiepściło - proszę powiadomić admina Urodził się 11 grudnia 1946 roku w Moszczenicy Niżnej w parafii Stary Sącz. Tam był ochrzczony i ukończył Liceum Ogólnokształcące. Był najstarszy pośród pięciorga dzieci państwa Janiny i Franciszka Dłubaczów. W 1964 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji w Tarnowie. Musiał przerwać je w związku z koniecznością odbycia zasadniczej służby wojskowej w latach 1965-1967. Jako żołnierz służył w Pułku Zmechanizowanym w Bartoszycach, a następnie w Brygadzie Saperów w Szczecienie-Podjuchach, gdzie służył także jako kleryk Sławoj Leszek Głódź.

Ks. Tadeusz wyświęcony został na kapłana 30 maja 1971 roku. Przepracował 20 lat w diecezji tarnowskiej. Będąc proboszczem w parafii w Sufczynie, wybudował m.in. piękny kościół parafialny, który znajduje się w albumie "Najpiękniejsze kościoły polskie", a potem także kościół w Dębicy.

Od 1978 roku ks. Tadeusz aktywnie był zaangażowany w działalność opozycyjnej "Solidarności Robotniczej i Wiejskiej".

W duszpasterstwie wojskowym pracował od 1 czerwca 1991 roku. Najpierw został mianowany proboszczem Katedry Polowej Wojska Polskiego. Był dziekanem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Garnizonu Warszawskiego i Instytucji Centralnych MON. 0d 14 września 1995 roku był kapelanem przy Urzędzie Prezydenta RP. Ks. Tadeusz 1992 roku był kapelanem Jego Świątobliwości, członkiem Kolegium Konsultantów Ordynariatu Polowego WP, referentem do spraw inwestycji i budownictwa sakralnego Ordynariatu Polowego WP.

Wśród tych rozległych zadań, ks. Tadeusz pełnił także funkcję dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP. Tę jedyną instytucję charytatywną na świecie, działającą w strukturach wojska, tworzył od podstaw. Zawsze był pierwszy tam, gdzie była ludzka potrzeba. Osobiście organizował, a potem konwojował transporty z pomocą humanitarną dla ludności w rejony walk na Bałkanach, powodzianom w Południowej Polsce w 1997 roku i na Zakarpaciu na Ukrainie. Dostarczał dary najbardziej potrzebującym na Litwie i Białorusi.

Pochodził ze środowiska wiejskiego, dlatego bardzo dobrze znał potrzeby dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. To dla nich organizował wypoczynek w tutejszej gminie. Obóz w Łomnej był Jego serdecznym dziełem. Dzieci zawdzięczają Mu wspaniałe wakacje, pamiętają, jak wymyślał dla nich coraz to nowe zawody i zabawy. Cieszył się ich radością. Kontynuujemy to wspaniałe dzieło. W tym roku już po raz czwarty przyjedzie tu około 600 dzieci i młodzieży.

Miłość do rodzinnej Ziemi Sądeckiej przeniósł na miłość do Ojczyzny i Narodu. Dostrzegając potrzebę wychowania w duchu najlepszych tradycji, ks. Tadeusz był inicjatorem wydawnictw muzycznych naszej Caritas o tematyce patriotyczno-religijnej.

Prezydent RP 6 lipca 1999r., w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej i charytatywnej odznaczył ks. Tadeusza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ks. prałat płk Tadeusz Dłubacz, przeżywszy 53 lata, odszedł nagle w dniu 4 lipca 1999 roku. Spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu.

Myślą przewodnią pracy kapelańskiej Księdza Pułkownika Dłubacza jest służba Bogu, Ojczyźnie i szczególnie młodemu człowiekowi, który potrzebuje pomocy duchowej. W pracy wyróżniał się zapałem i wielką energią działania. Podejmował wciąż nowe inicjatywy i działania. Zawsze kompetentny i odpowiedzialny w realizacji powierzanych Mu zadań. W 1992 roku odznaczony Złotym Krzyżem zasługi, w !999 roku - Złotym Medalem Za zasługi dla obronności Kraju, a postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 lipca 1999 roku w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej i charytatywnej - pośmiertnie - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

...Budował miłość w sercach ludzkich,a czego się dotknął wyrastało dzieło...
- powiedział Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź o Księdzu Prałacie Pułkowniku Tadeuszu Dłubaczu.


Wypowiedź Jadwigi Grądalskiej - siostry Księdza Tadeusza

Jestem bardzo wzruszona, że właśnie tu, w Jego ukochanych Bieszczadach imię mojego brata pozostanie na zawsze i w tej okolicy będzie pamiętane.

Nieraz marzył, że kiedyś zbuduje sobie tu maleńki domek i wśród tej wspaniałej przyrody i ciszy zamieszka. Myślę, że ten dom ofiarowali Mu, w innym wymiarze czasu mieszkańcy Gminy Bircza. Na pewno spodziewałby się, że czyniąc dla tych ludzi wiele dobra w zamian dostanie od nich tak piękny prezent. Tadeusz zawsze kochał dzieciaki, mówił o nich : te małe kudłate aniołki. Gdy jeszcze był katecheta w Nowym Sączu, dzieci pisały na Jego temat takie śmieszne wierszyki: Nasz Ksiądz Tadziu. Chciałabym życzyć dzieciom z Birczy tyle radości życia w sobie, ile miał mój brat, tak dużo uśmiechu na co dzień . Można powiedzieć, że był żywym obrazem miłości, miłości człowieka do człowieka. I jeszcze jedno; myślę, że to miejsce nie jest przypadkowe. Mówił, że tylu gwiazd i takiego nieba nie ma nigdzie tak jak w Birczy. I takiej ciszy....

Jako dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. Prałat Tadeusz Dłubacz jeszcze mocniej zetknął się z ludzką biedą i ludzkimi potrzebami. Jako człowiek doświadczenia wiedział, że młode pokolenie jest tym, o które trzeba dbać i warto poświęcić wysiłek dla lepszego wychowania, Dlatego odkrył niezwykłe miejsce na mapie Polski - w sercu Bieszczad, w Łomnej koło Birczy postanowił zorganizować Ośrodek Wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Początki nic były łatwe, ale atrybuty tego miejsca; odległość od cywilizacji i cisza były silniejsze od przeciwności. Już latem 1998 roku odbył się pierwszy turnus obozu, na którym wypoczywało 100 dzieci. Jak powiedział sam ks. Prałat celem, jaki mu przyświecał, było ukształtowanie młodych ludzi w tym niezwykłym otoczeniu, wśród bieszczadzkiej przyrody, wyrobienie tężyzny fizycznej i sposobów radzenia sobie w trudnych warunkach. Konieczność ochrony przyrody i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka to idee, które chciał zaszczepić w młodych ludziach. Odkrycie tego miejsca i prace tu prowadzone są kontynuacją rozpoczętego dzieła ks. Prałata Tadeusza Dłubacza i najlepszym dowodem na trafność decyzji i zauroczenia tym niezwykłym miejscem.


Uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza19 czerwca 2008 r. na Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu zainaugurowano działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. ks. płk Tadeusza Dłubacza „Memoria et Bonum.” W uroczystościach wzięły udział społeczności szkół, które noszą imię ks. Dłubacza. Stowarzyszenie ma propagować wartości, które w swoim życiu realizował ks. pułkownik. Do Stowarzyszenia przyjaciół szkół im. ks. Tadeusza Dłubacza należą trzy placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w rodzinnej Moszczenicy, Zespół Szkół w Sufczynie oraz Gimnazjum w Birczy. Ks. Tadeusz Dłubacz urodził się w 1946 roku w Moszenicy Niżnej w parafii Stary Sącz. Pracował w diecezji tarnowskiej. Z duszpasterstwa wojskowego był związany od 1991 roku. Najpierw został proboszczem katedry polowej Wojska Polskiego. Był dziekanem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Garnizonu Warszawskiego i Instytucji Centralnych MON. Od 1995 roku – kapelanem przy Urzędzie Prezydenta RP. Pełnił także funkcję dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP. Tę instytucję charytatywną działającą w strukturach wojska, tworzył od podstaw. Osobiście organizował, a potem konwojował transporty z pomocą humanitarną dla ludności w rejony walk na Bałkanach, powodzianom w Polsce południowej i na Ukrainie. Dostarczał dary najbardziej potrzebującym na Litwie i Białorusi. Był inicjatorem wydawnictw muzycznych wojskowej Caritas o tematyce patriotyczno – religijnej. Prezydent R.P. 1999 r. w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej i charytatywnej odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ks. płk Tadeusz Dłubacz, przeżywszy 53 lat, zmarł nagle w dniu 4 lipca 1999 r. Spoczywa na cmentarzu w Starym Sączu. Myślą przewodnią pracy kapelańskiej ks. płk Dłubacza była służba Bogu, Ojczyźnie i szczególnie młodemu człowiekowi.

Święto Patrona szkoły

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


28 października 2008 r. w naszej szkole obchodziliśmy uroczystość Święta Patrona Szkoły oraz pasowania i ślubowania uczniów klas pierwszych. Od kilku lat to święto obchodzimy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Łomnej. W uroczystych obchodach wzięli udział uczniowie , nauczyciele , rodzice oraz zaproszeni goście, m.in.: rodzina Patrona szkoły, przedstawiciele wojska, Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, delegacja Gimnazjum ze Lwowa, przedstawiciele Nadleśnictwa Bircza, dyrektor Zespołu Szkół im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie, władze Gminy i przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Pierwszym punktem uroczystości była msza św. , a następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, która nawiązywała do Osoby Patrona szkoły. Na zakończenie odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych oraz złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na obelisku upamiętniającym ks. Tadeusza Dłubacza. Po części oficjalnej młodzież pod opieką wychowawców udała się na Ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą , gdzie w wyznaczonym miejscu biwakowym zapłonęło ognisko , przy którym upieczono kiełbaski i posilono się wojskową grochówką.

Dziękujemy za pomoc w organizacji tej uroczystości ks. mjr. Władysławowi Kozickiemu- Dyrektorowi Ośrodka w Łomnej.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina


„Dobro ze swej natury pociąga do poświęcenia się Bogu, Ojczyźnie i Ludziom”. Te słowa Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego wyryte zostały na tablicy, którą 27 czerwca 2009 r. poświęcił ks. płk Sławomir Żarski z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. Tadeusza Dłubacza ( 4 lipca 1999 r.) Drewniana tablica znajduje się w Kościele św. Mikołaja w Moszczenicy, rodzinnej parafii patrona naszej szkoły ks. Tadeusza Dłubacza, pierwszego proboszcza Katedry Polowej, pierwszego Dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego i kapelana Prezydenta RP.

Ceremoniał poświęcenia tablicy poprzedziła uroczysta msza święta, w której obok znamienitych gości wzięła również udział 6-osobowa delegacja uczniów wraz z nauczycielami z Publicznego Gimnazjum w Birczy. Młodzież z naszej szkoły wystawiła poczet sztandarowy z wizerunkiem swojego patrona – ks. Dłubacza. Dalsza część uroczystości, miała miejsce przy grobie patrona na cmentarzu w Starym Sączu, gdzie oddano cześć zmarłemu, złożono wieńce i zapalono znicze. Delegacja uczniów z naszej szkoły udała się również po zakończeniu uroczystości na grób rodziców ks. Dłubacza, aby uczcić ich pamięć zapalając symboliczny znicz.

Po uroczystościach na cmentarzu ze staropolską gościnnością przyjęła wszystkich góralskimi specjałami Pani Jadwiga Grądalska , siostra księdza Tadeusza wraz z pozostałym rodzeństwem.

Projekt : WĘDRUJEMY ŚLADAMI NASZEGO PATRONA, zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Ks. Płk. Tadeusza Dłubacza ,,MEMORIA ET BONUM’’.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina Projekt został zrealizowany dzięki otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dotacja została przyznana w wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia przedsięwzięć w sferze upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. W projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół im. Ks. Płk. Tadeusza Dłubacza: Gimnazjum w Birczy, Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej, Zespołu Szkół w Sufczynie. W ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia dla uczniów na temat obronności państwa, historii oręża polskiego, a także przybliżające uczniom postać Patrona szkoły.

Kolejnym etapem był wyjazd do Warszawy, który miał miejsce w dniach 23-24.10.09. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili Katedrę Polową Wojska Polskiego, gdzie złożyli kwiaty pod tablicę upamiętniają ks. Płk. Tadeusza Dłubacza, podziwiali Belweder, Łazienki, Pałac Prezydencki, Muzeum Wojska Polskiego oraz Cytadelę Wiele emocji dostarczyło uczestnikom wycieczki spotkanie z Panią Marią Kaczyńską , która przyjęła nas bardzo ciepło i gościnnie. Podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyliśmy we Mszy Św. , podczas której modliliśmy się m.in. w intencji uczniów, nauczycieli oraz Gospodarzy Pałacu . W naszej wędrówce śladami Patrona szkoły towarzyszyła nam siostra ks. Tadeusza Dłubacza–Pani Jadwiga Grądalska. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się obiekty , które mogliśmy obejrzeć podczas wizyty w 36 Spec Pułku , gdzie znajdują się m.in. samoloty , którymi podróżuje Prezydent RP. Wycieczka była bardzo pouczająca i w dużym stopniu przyczyniła się do wzrostu poziomu wiedzy uczestników na temat historii Polski oraz sylwetki Patrona szkoły.

Ważnym etapem projektu był też konkurs , który miał na celu przybliżenie uczniom sylwetki ks. Tadeusza, a także promocję naszego stowarzyszenia. Uczestniczyli w nim uczniowie ze wszystkich trzech szkół , którzy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Ks. Płk. Tadeusza Dłubacza istnieje od 2008 roku i skupia sympatyków ŚP. Ks. Tadeusza, uczniów i nauczycieli szkół Jego imienia, a także byłych współpracowników. Projekt ,,Wędrujemy śladami naszego Patrona " wpisuje się w statutową działalność stowarzyszenia, która polega na podejmowaniu wszechstronnych działań mających na celu promowanie wartości patriotyczno-obronnych oraz propagowanie wiedzy o życiu i działalności ks. Tadeusza Dłubacza.
Projekt ,,Święto Patrona szkoły – świętem integrującym społeczność lokalną"

Projekt został sfinansowany z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich –Program Integracji Społecznej. Jego celem były m.in. : promowanie szkoły w środowisku lokalnym, prezentacja dokonań uczniów i nauczycieli, integracja lokalnych organizacji, instytucji, władz , sponsorów, sympatyków szkoły ,a także propagowanie wiedzy o Patronie szkoły ks. Płk. Tadeuszu Dłubaczu.

W ramach projektu odbył sił konkurs wiedzy o Patronie. Głównym jednak punktem projektu było Święto Patrona szkoły, połączone z jubileuszem 10-lecia jej funkcjonowania, a także z pasowaniem i ślubowaniem uczni? klas pierwszych.

Uroczystość miała miejsce 29.10.09. w Letnim Ośrodku Caritas Ordynariatu Polowego WP w Łomnej. Rozpoczęła się Mszą Św. , która odprawili : Ks. Mjr Władysław Kozicki, Ks. Proboszcz Stanisław Kot-Dziekan Dekanatu Bircza, Zastępca Dziekana –Ks. Franciszek Czerniecki, Ks. Paweł Drozd. Po Mszy odbyła się część artystyczna, następnie ślubowanie, pasowanie uczniów klas pierwszych, a na koniec podsumowanie konkursu. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod obeliskiem upamiętniającym Ks. Tadeusza , zarówno goście , jak i uczniowie udali się na posiłek przygotowany przez żołnierzy i rodziców. Z okazji tej uroczystości nasi goście obdarowali nas prezentami, z których najcenniejsze były pamiątki po Patronie, przywiezione przez Pana Antoniego Dłubacza z rodzinnego domu w Moszczenicy Niżnej. Otrzymaliśmy różne książki , które Rodzina Patrona przeznaczyła na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Bircza –Pan Józef Żydownik, Przewodniczący Rady Gminy –Pan Zbigniew Urban, Radni Rady Gminy Bircza, Księża, przedstawiciele Wojska Polskiego, Nadleśnictwa Bircza, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Przemyskiego, Regionalny Koordynator PPWOW z Rzeszowa, rodzice uczniów, Rodzina Patrona, absolwenci naszej szkoły, a także nauczyciele emerytowani i obecnie zatrudnieni .Dziękujemy za pomoc wszystkim , którzy włączyli się w organizację naszego święta.


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

10 ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KS. PŁK. PRAŁATA TADEUSZA DŁUBACZA- 29.09.2011.

29.09.2011r. w Łomnej obchodziliśmy uroczystość 10 rocznicy nadania naszemu gimnazjum imienia ks. Płk. Tadeusza Dłubacza. W uroczystości udział wzięli członkowie rodziny ks. Tadeusza- Jadwiga Grądalska z mężem i Antoni Dłubacz z małżonką Kazimierą, przedstawicielka Podkarpackiego Kuratora Oświaty- Pani Janina Mielnikiewicz, przedstawiciele wojska, rodzice, władze Gminy Bircza, absolwenci szkoły, a także przyjaciele i sympatycy naszego gimnazjum. Mszę Św. koncelebrowali księża z Dekanatu Birczańskiego pod przewodnictwem ks. Prałata Stanisława Kota. Piękne i wzruszające kazanie wygłosił ks. Komandor Wojciech Szerszeń. Po mszy św. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Następnie złożone zostały kwiaty przy obelisku , który upamiętnia Patrona szkoły. Na zakończenie uroczystości goście obejrzeli wystawę fotograficzną upamiętniającą wydarzenia sprzed 10 lat. Uczniowie zaś udali się na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Dziękujemy wszystkim osobom , które pomogły w zorganizowaniu uroczystości.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

NADANIE SZTANDARU SZKOLE W SUFCZYNIE.

13 października 2011 r. delegacja naszego gimnazjum w składzie: Pani Dyrektor Monika Bodnar, Pani Ewa Bartoszewicz, Pani Joanna Stadnik, Pani Barbara Kropieniewicz wraz z uczniami klasy 3c, uczestniczyła w uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie. Po uroczystej mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie dokonano aktu poświęcenia sztandaru, wbicia gwoździ, ślubowania uczniów klas pierwszych oraz , gdzie odbyła się piękna część artystyczna. Uroczystość uświetnili swoją obecnością członkowie rodziny Patrona szkoły, przedstawiciele Wojska Polskiego, duchowieństwa, władz samorządowych i powiatowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i przyjaciele ks. Tadeusza. Wiązankę wojskowych pieśni wykonała Orkiestra Wojskowa z Krakowa.Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Msza św. w 14. Rocznicę Śmierci Księdza Prałata Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy Niżnej

06. 07. 2013. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej k. Starego Sącza została odprawiona Msza św. za spokój duszy śp. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza - kapelana Wojska Polskiego, pierwszego powojennego proboszcza katedry polowej w Warszawie. Mieszkańcy Moszczenicy i innych miejscowości Podkarpacia co roku spotykają sie by uczcić pamięć o ks. Dłubaczu.
Mszę św. koncelebrowali: ks. kmdr por. rez. Wacław Stępień, ks. Tadeusz Brzeziński - proboszcz parafii św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej i ks. Franciszek Grądalski - wikariusz parafii Ducha Świętego z Sufczyna, w której śp. ks. T. Dłubacz był budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem.
Celebrans podkreślił na wstępie zasługi zmarłego, jego zaangażowanie w dzieła Boże, otwartość jego serca na sprawy ludzi do których był posłany i z którymi współtworzył owe dzieła na chwałę Boga, Ojczyzny i ludzi. Ks. Tadziu - bo tak o nim mówiono - nigdy nie przeszedł obojętnie obok człowieka i jego problemów i nigdy nie pozostawił nikogo bez pomocy - powiedział.
Inicjatorami Mszy św. w int. ks. T. Dłubacza byli: Małgorzata Brańska - przedstawicielka Ministerstwa Obrony Narodowej, członkowie powstałego w 2008 r. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Ks. Tadeusza Dłubacza "Memoria et Bonum" oraz rodzina zmarłego.
Naszą szkołę reprezentowali: Monika Bodnar , pełniąca jednocześnie funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. ks. Tadeusza Dłubacza "Memoria et Bonum", wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego: Wrzesławem Bartoszewicz, Ewą Bartoszewicz, Katarzyną Podgórską, Teresą Feduń i Edytą Pęckowską.
Sufczyn reprezentowali: wymieniony wyżej ks. Franciszek Grądalski, Małgorzata Wiśniowska-Robak - dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. ks. Tadeusza Dłubacza "Memoria et Bonum"; Małgorzata Tabor - nauczyciel Zespołu Szkół w Sufczynie; Kazimiera i Stanisław Mizerowie przyjaciele ks. T. Dłubacza - delegacja Stowarzyszenia "Memoria et Bonum", Jacek Robak - przedstawiciel OSP w Sufczynie.
Rodzina śp. ks. Tadeusza to siostry: Jadwiga Grądalska z mężem i dziećmi; Janina Nowak z mężem i dziećmi; brat Antoni Dłubacz z żoną.
Obecny był także Stanisław Marduła prezes OSP w Moszczenicy Wyżnej pełniący funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Ks. Tadeusza Dłubacza "Memoria et Bonum".
Po Mszy św. wszyscy udali się na cmentarz w Starym Sączu, gdzie spoczywają doczesne szczątki śp. ks. Tadeusza , aby się pomodlić i zapalić znicze .


4 LIPCA 2014 r. w Moszczenicy Niżnej odbyły się uroczyste obchody 15. rocznicy śmierci ks. płk. Tadeusza Dłubacza.
Uczestniczyły w nich delegacje ze szkół noszących imię ks. Tadeusza. W uroczystości wzięła udział rodzina Patrona szkoły , dawni przyjaciele ks. Dłubacza, mieszkańcy Moszczenicy Niżnej i Sufczyna. Naszą szkołę reprezentowała Dyrekcja – Pani Monika Bodnar i Pan Wrzesław Bartoszewicz, Pani Małgorzata Wandrowska, uczniowie klas Ii II.

Po mszy św. delegacje udały się na cmentarz w Starym Sączu, gdzie pochowany jest ks. Tadeusz. Złożono kwiaty na Jego grobie , zapalono znicze, głos zabrała siostra Patrona Jadwiga Grądalska, która w ciepłych słowach podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości za pamięć o tej rocznicy. Po modlitwie za duszę Zmarłego wszyscy udali się do Remizy w Moszczenicy Niżnej na obiad, spotkanie, miłe rozmowy, podczas których wspominaliśmy ks. Dłubacza. Osoby, które Go znały bardzo ciepło i serdecznie wspominały chwile , jakie mogły spędzić z tym wspaniałym człowiekiem, który był zawsze oddany Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Po spotkaniu nasza delegacja zwiedziła Ołtarz Papieski, izbę pamięci poświęconą Ojcu Św. Janowi Pawłowi II, a następnie ,po dokonaniu drobnych zakupów pamiątkowych, udaliśmy się w drogę powrotną do Birczy.


Jubileusz Gimnazjum nr 1 w Birczy.

Święto Patrona Szkoły

W dniu 09.10.2014r. Gimnazjum w Birczy świętowało swój jubileusz . Uroczystości połączone ze Świętem Patrona Szkoły oraz Pasowaniem uczniów klas pierwszych odbywały się tradycyjnie w Ośrodku Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego na Łomnej, miejscu tak bliskim sercu naszego patrona. Uczestniczyła w nich cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście z wójtem Gminy Bircza – panem Józefem Żydownikiem na czele.

Najpierw w kaplicy polowej w pięknej scenerii jesiennej przyrody odbyła się uroczysta msza święta, a następnie część artystyczna poświęcona patronowi szkoły – ks. prałatowi płk. Tadeuszowi Dłubaczowi , który pełnił zaszczytne funkcje wojskowe i kościelne na szczeblu centralnym. Był proboszczem Katedry Polowej w Warszawie, dziekanem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, kapelanem przy Urzędzie RP, Dyrektorem Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Młodzież gimnazjalna przypominając postać swojego patrona odwoływała się do pozytywnych wzorców wypływających z jego życia i udowadniała , że ideały te są dla niej stałym drogowskazem w drodze do dorosłości.

Publiczne Gimnazjum w Birczy funkcjonuje od 1999 r. 2 lata później otrzymało imię ks. prałata plk. Tadeusza Dłubacza, zaś 28.05.2003r. nadano i poświęcono sztandar. Początki powstania tej nowej , nieznanej dotychczas , jedynej w gminie placówki oświatowej nie były łatwe, o czym wspomniał podczas uroczystego przemówienia wójt Józef Żydownik , który był inicjatorem powstania i czuwał nad prawidłową organizacją tworzącej się szkoły . W bardzo krótkim okresie czasu trzeba było zmierzyć się z problemami lokalowymi , stworzyć nową bazę dydaktyczną , zatrudnić odpowiednią kadrę pedagogiczną . Udało się dzięki zaangażowaniu ówczesnych władz samorządowych oraz dyrektor szkoły Pani Moniki Bodnar, która funkcję tę sprawuje już 15 lat , czyli od początku istnienia szkoły.

2 pierwsze lata spędziliśmy w Zamku Humnickich , gdzie na potrzeby gimnazjum zaadoptowano wszystkie wolne pomieszczenia . Równocześnie bardzo szybko przebiegał generalny remont szkoły, w której obecnie mieści się gimnazjum . Wraz z nadaniem szkole imienia młodzież mogła przenieść się do nowego , wygodniejszego budynku. Jednak ze względu na dużą liczbę uczniów problemy lokalowe nie skończyły się , przez kilka lat niektóre lekcje odbywały się w Gminnym Ośrodku kultury, czy też na plebanii. Obecnie z roku na rok warunki dydaktyczne szkoły poprawiają się. Dzięki realizacji wielu projektów edukacyjnych i pozyskiwaniu środków finansowych baza dydaktyczna stale zwiększa się i staje się coraz bardziej nowoczesna , młodzież korzysta z różnorodnych dodatkowych zajęć, rozwijających jej kreatywność i zainteresowania, podczas licznych wyjazdów poznaje zarówno osobliwości naszej gminy , jak również ciekawe miejsca w kraju i za granicą . Wyniki egzaminów gimnazjalnych z roku na rok są coraz wyższe. Mamy liczne sukcesy w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich oraz zawodach sportowych.

Do tej pory naszą szkołę opuściło 1441 absolwentów. Możemy być z nich dumni, gdyż wielu z nich kontynuuje naukę na renomowanych uczelniach zdobywając prestiżowe zawody , są wśród nich m.in. księża, lekarze, farmaceuci, psycholodzy , wielu nauczycieli, inżynierzy, prawnicy, policjanci , leśnicy i wiele innych.
W dalszej części uroczystości odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Pani Dyrektor Monika Bodnar dokonała tej uroczystej ceremonii włączając 73 osoby w poczet uczniów naszej szkoły.
Następnie zostały wręczone dyplomy i nagrody zwycięzcom Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły .
Oficjalne uroczystości zakończyły się przed obeliskiem poświęconym Tadeuszowi Dłubaczowi, gdzie delegacje zaproszonych gości , rodziców, nauczycieli i uczniów złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
Dużą atrakcją dla uczniów było wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy a następnie wymarsz w drogę powrotną do Birczy .


"W sierpniu 2015 r. dostaliśmy zdjęcia z pogrzebu ks. płk. Tadeusza Dłubacza, przesłane przez Jego przyjaciela Waldemara Jarząbka". Przedstawiają uroczystą mszę żałobną, która odbyła się w Katedrze Polowej W.P. w Warszawie.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić adminaŚwięto Patrona Szkoły 2015.

1 października 2015 r. w Łomnej, na terenie Ośrodka Caritas Ordynariatu Polowego WP, odbyły się uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły.
Uświetnili je goście z Rzeszowa-Pan płk Józef Mroczka, a także Pan Wojciech Krupa, który reprezentuje Stowarzyszenie Patria, delegacja ze szkoły w Sufczynie, a także władze Gminy Bircza z Wójtem Grzegorzem Gągola i Radnymi . Dopisała młodzież szkolna i rodzice oraz nauczyciele emerytowani.
W uroczystości wzięli udział Radni Powiatu Przemyskiego : Zbigniew Urban i Antoni Szałyga, księża : Proboszcz Parafii Bircza i Dziekan Dekanatu Birczańskiego – ks. Prałat Stanisław Kot, ks. Kazimierz Jurczak, ks. kapitan Grzegorz Bechta, ks. Mateusz Sławiński. Na początku odbyła się msza św., którą uświetniły pieśni w wykonaniu absolwentek i uczennic naszego gimnazjum. Mszy przewodniczył ks. Kazimierz Jurczak, który był pomysłodawcą obchodów naszego święta w Łomnej, związanej przecież z osobą Patrona szkoły.
Po mszy św. koncelebrowanej, odbyła się część artystyczna, ślubowanie i pasowanie uczniów klas I.
Następnie udaliśmy się pod obelisk upamiętniający ks. Tadeusza Dłubacza, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie goście i uczniowie wzięli udział w spotkaniu i skromnym poczęstunku.Święto Patrona Szkoły i Ślubowanie Uczniów Kl. I Liceum Ogólnokształcącego w Birczy.

26 października 2017 r. w Ośrodku Caritas Ordynariatu Polowego w Łomnej odbyła się coroczna uroczystość z okazji Święta Patrona szkoły, połączona ze ślubowaniem uczniów klasy wojskowej LO w Birczy.
tutaj...


Wizyta w Warszawie tutaj...


Mszą św. w katedrze polowej uczczono pamięć ks. płk. Tadeusza Dłubacza, pierwszego proboszcza katedry polowej po odnowieniu Ordynariatu Polowego, dyrektora Caritas, a także kapelana prezydenta RP w latach 1995-1999. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W tym roku przypada dwudziesta rocznica śmierci ks. Dłubacza. Po zakończonej Eucharystii w Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyło się spotkanie okolicznościowe.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. W nawie bocznej stanęły poczty sztandarowe szkół noszących imię ks. płk. Tadeusza Dłubacza, a także Ochotniczej Straży Pożarnej z Moszczenicy i Ochotniczej Straży Pożarnej z Sufczyna. Przy ołtarzu został umieszczony portret kapelana.

Witając zebranych w katedrze polowej przyjaciół ks. Dłubacza, biskup przywołał słowa z Listu do Hebrajczyków: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże”. – Stosujemy się do tego wskazania. Pamiętamy o zmarłych biskupach i kapelanach Ordynariatu Polowego. Szczególnie w kolejne rocznice śmierci dziękujemy za ich posługę żołnierzom Wojska Polskiego. W katedrze polowej odprawiana jest Msza św. za zmarłych biskupów i kapelanów, o co dba ks. Zbigniew Kępa – mówił bp Guzdek. Dodał, że dziś szczególnie pragniemy „otoczyć miłością, wdzięczną pamięcią i modlitwą śp. ks. płk. Tadeusza Dłubacza, kapelana Ordynariatu Polowego, dyrektora Caritas i proboszcza katedry polowej”.

W homilii bp Guzdek wskazując na postać miłosiernego Samarytanina z odczytanej Ewangelii zachęcał młodzież, do pełnej dobroci aktywności wobec bliźnich. – Nie możemy wzorem publiczności w teatrze biernie przyglądać się spektaklowi życia, ale raczej jako aktorzy czynnie brać w nim udział. Bóg nie chce, abyśmy byli tylko obserwatorami – przekonywał. Dodał, że gdy będziemy schodzić z tego świata „nasze ręce nie mogą być czyste”, ale powinny być „pełne dobrych uczynków”. – Bóg daje nam czas po to, żebyśmy go dobrze zagospodarowali. Dziś patrzymy na ks. płk. Tadeusza Dłubacza. Pan Bóg dał mu czas i on tego czasu nie zmarnował – powiedział bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy poprosił ks. płk. SG Zbigniewa Kępę i ks. płk. rez. Januarego Wątrobę, aby podzielili się świadectwami o ks. płk. Tadeuszu Dłubaczu. – Ksiądz Tadeusz jest bliski memu sercu przede wszystkim dlatego, że był moim starszym kolegą i pochodził z mojej rodzinnej diecezji tarnowskiej. Wstąpiłem do tego samego seminarium 15 lat po nim, był klerykiem-żołnierzem w Bartoszycach, tam gdzie i ja musiałem spędzić przymusową służbę wojskową. Później pełniłem posługę w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z bardzo dobrą opinią parafian o nim – wspominał ks. Kępa. Notariusz Kurii Ordynariatu Polowego dodał, że także w szeregi kapelanów wojskowych wstąpił w podobnym okresie co ks. Dłubacz. Ks. Kępa przypomniał też o budowie kościołów w Sufczynie oraz w Dębicy i zaufaniu jakim był obdarzony ks. Dłubacz przez abp. Jerzego Ablewicza, ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej.

Ks. płk rez. January Wątroba mówił o dziełach ks. Dłubacza w czasie jego posługi w Ordynariacie Polowym. – Trzeba powiedzieć, że zaczął posługę w Ordynariacie Polowym od mocnego akcentu. Był odpowiedzialny za spotkanie Jana Pawła II z Wojskiem Polskim, które odbyło się w 1991 r. w Zegrzu k. Koszalina. Jak już Ojciec święty mu pobłogosławił, tak talenty ks. Dłubacza wybuchnęły i rozwijały się w ramach kolejnych podejmowanych przez niego zadań – powiedział ks. Wątroba. Kapelan podkreślił, że ks. Dłubacz był odpowiedzialny jako proboszcz za pierwszy remont katedry w 1992 r., zwrócił uwagę na jego posługę jako dziekana Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który swoim zasięgiem obejmował nie tylko Stolicę, ale także jednostki z Białegostoku i Suwałk oraz przypomniał, że był pierwszym dyrektorem Caritas Wojskowej, która do dziś wyrusza z pomocą w rejony konfliktów zbrojnych, niosąc pomoc i ukazując miłosierne oblicze wojska.

Swoim świadectwem podzielił się także gen. broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski, dowódca Wojsk Lądowych w latach 1996-2000. – Był to człowiek o wielkim sercu, który umiał w sytuacjach najtrudniejszych bardzo łatwo dotrzeć do żołnierskiego serca – powiedział. Dodał, że był to okres, kiedy polskie wojsko przechodziło liczne przeobrażenia, wchodziło do struktur europejskich i NATO poprzez udział w programie „Partnerstwo dla pokoju”. – Zaczęły się misje i nieoceniona była ta pomoc charytatywna ks. Tadeusza, podejmowana w tych szczególnych miejscach. Będę go pamiętał do końca życia jako wielkiego przyjaciela wojska, przyjaciela środowiska żołnierskiego i każdego człowieka – powiedział.

Na koniec bp Guzdek podziękował za świadectwa o ks. Dłubaczu. – Człowiek idzie do ludzi z tym, co w sobie nosi. Dlatego dziś modlimy się za ks. Tadeusza, dziękując za to, że zostawił tyle dobra w ludzkich sercach – powiedział. Życzył przybyłym do katedry polowej dzieciom ze szkół im. ks. Dłubacza z Sufczyna, Birczy i Moszczenicy, aby szły śladami swojego patrona.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, m.in. ks. płk Bogdan Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry polowej, ks. mjr Ireneusz Biruś, dziekan Żandarmerii Wojskowej oraz kapelan prezydenta ks. prał. Zbigniew Kras.

Po Komunii bp Józef Guzdek odznaczył medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” osoby z rodziny ks. płk. Tadeusza Dłubacza oraz przyjaciół związanych ze Stowarzyszeniem „Memoria et Bonum”, zrzeszającym szkoły noszące imię kapelana. Wierni udali się pod tablicę upamiętniającą ks. Tadeusza Dłubacza znajdującą się przy wejściu do nawy głównej katedry. Tam wieniec od prezydenta złożył Sebastian Wasilczuk, zastępca dyrektora Gabinetu Szefa BBN oraz delegacja uczniów szkół.

Następnie w Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyło się spotkanie wspomnieniowe członków rodziny ks. Dłubacza, kolegów kapelanów, przyjaciół oraz uczniów szkół noszących jego imię. Zaprezentowane zostały zdjęcia z czasów posługi ks. Dłubacza w diecezji tarnowskiej oraz w Ordynariacie Polowym.

Coś się skiepściło - proszę powiadomić adminaCoś się skiepściło - proszę powiadomić admina